Stadgar

 - för Sällskapet Gamla BoISare-
reviderade 1995.03.09, 1995.09.13

 
1. Sällskapet Gamla BoISare, vilket instiftades den 7 april 1949, har till ändamål att ideellt och ekonomiskt stödja moderföreningen samt stödja kamratandans bevarande inom sällskapet.

2. Medlemskap kan vinnas av person som fyllt 35 år och är eller varit medlem i moderföreningen. Ansökan om inträde i Sällskapet göres till styrelsen som prövar och framlägger ansökan vid allmänt möte.

3. Årsavgift utgår med det belopp som årsmötet bestämmer.

4. Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse där ordföranden väljes årligen och övriga sex (6) styrelseledamöter på två år. Första årsmötet efter val avgår halva styrelsen, tre ledamöter, genom lottning. Avgående ledamot kan åteväljas. Två styrelsesuppleanter väljes årligen.

5. För granskning av Sällskapets räkenskaper väljes årligen två revisorer och två suppleanter.

6. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall Sällskapet hålla minst två allmänna möten årligen.

7. Medlem som bryter mot dessa stadgar eller mot hederns lagar eller på annat sätt handlar mot Sällskapets intressen, skall ur Sällskapet uteslutas.

8. Eventuella tillgångar skall om Sällskapet upplöses tillfalla moderföreningen.

9. Styrelsen kan under vissa förhållanden efterskänka medlemsavgift.

10. Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut på två på varandra följande allmänna möten och med två tredjedels (2/3) majoritet.